zlewnia

BEZPOŚREDNIA ZLEWNIA ZBIORNIKA TRESNA

Potok Żylica Ciek ten wpada do jeziora w km.46+000 na lewym brzegu. Całkowita długość tego cieku wynosi 22 km. Potok Żylica wypływa ze stoków góry Malinów i Przełęczy Salmopolskiej. Partie źródłowe zlewni są całkowicie zalesione. Niżej potok przepływa terenami o coraz bardziej zwartej zabudowie. Na znacznej długości potok płynie skrajem gruntów uprawnych.

Odcinek źródłowy ma charakter typowego strumienia górskiego. Dno jego stanowi skała o licznych szypotach i naturalnych zagłębieniach. Szerokość tego odcinka wynosi 1 – 1,5 m. Od połączenia w km. 19+000 z potokiem Malinów, Zylica zmienia się w typowy potok górski. W materiale zalegającym dno pojawiają się żwiry. Szerokość potoku zwiększa się do 3,0 m. Głębokość tego odcinka wynosi 0,2 m. Poniżej jazu w km.15+750 rozpoczyna się odcinek zabudowany w formie żłobu kamiennego. Odcinek ten , kończący się w km. 14+800. Od km. 14+800 do km. 12+000 potok płynie naturalnym korytem tworząc liczne szypoty, płanie i uskoki skalne. Dno zalegają żwiry. Na odcinku 12+800 – 12+00 ciek jest ujęty w żłób betonowo- kamienny. Szerokość cieku wynosi do 10 m. Poniżej potok płynie naturalnym korytem o szerokości 10 m. i dnie pokrytym żwirami i piaskiem. Głębokość wody na tym odcinku wynosi około 0,3m. W km. 9+800 znajduje się jaz ujmujący wodę dla Fabryki Mebli w Buczkowicach. Szerokość koryta wynosi 15 m. Dno tworzą średnie i drobne żwiry. W km. 4+000 usytuowany jest jaz ujmujący wodę dla Fabryki Mebli w Łodygowicach. Dno potoku pokrywają żwiry oraz piaski. Szerokość koryta 15 m. Od jazu aż do ujścia Żylica płynie naturalnym korytem o szerokości 15 m. Przeciętna głębokość wynosi 0,2 m. Głównymi dopływami  Zylicy są potoki Malinów, Kalonka, Kalna i Wieśnik.

PotokMalinów wpływa do Zylicy w km.18+950 Ciek ten wypływa u podnóża Malinowskiej Skały. Długość potoku wynosi 3,5 km. a średnia szerokość koryta 1,5 m. Głębokość dochodzi do 0,6 m. Dno potoku Malinów stanowi lita skała.

Potok Kalna jest lewobrzeżnym dopływem Zylicy do której wpływa w km. 1+500. Potok wypływa z terenu Hali Jaśkowej i płynie polami uprawnymi wsi Lipowa. Długość cieku wynosi 10,5 km. a średnia szerokość koryta 1,5 m. Potok płynie naturalnym korytem. Dopływem tego potoku jest potok Kalonka wypływający z Hali Jaśkowej. W górnym odcinku potok ten płynie przez las, niżej zaś polami uprawnymi wsi Poddzielec, Słotwina i Kalna Długość potoku wynosi 11 km., średnia szerokość 1,5 m. i głębokość 0,1 m.

Potok Wieśnik jest lewobrzeżnym dopływem Żylicy w km. 4+600.Potok bierze początek na pograniczu Łodygowic i Wilkowic. Płynie obok toru kolejowego Bielsko-Biała – Żywiec a następnie polami uprawnymi wsi Łodygowice. Długość cieku wynosi 4 km. przy średniej szerokości koryta 1,5 m. i głębokości 0,2 m. Dno pokrywa drobny żwir oraz piasek..

Potok Żarnówka jest lewobrzeżnym dopływem zbiornika Tresna w km. 47+500.Długość potoku wynosi 9 km. Jego zlewnię stanowią łąki i pola uprawne. Potok posiada charakter rowu melioracyjnego . Wody Żarnówki zanieczyszczane są ściekami spływającymi z terenów wsi Lipowy, Leśna i Sienna.

Potok Moszczanka jest prawobrzeżnym dopływem jeziora Żywieckiego w km, 42+500. Powierzchnia dorzecza Moszczanki wynosi 9,43 km2. Długość cieku wynosi 6 km. Odcinek źródłowy o dł. 1 km. pokrywają lasy. Poniżej potok płynie wśród pól uprawnych dzielnicy Zywca – Moszczanicy. W km. 5+000 potoku znajduje się ujęcie wody dla stawów rybnych Technikum Rolniczego . Poniżej potok płynie naturalnym korytem o szerokości do 2 m. i przeciętnej głębokości 0,3 m. Brzegi potoku porośnięte są olchami i wierzbą. Dno potoku jest piaszczysto – gliniasto – żwirowe.

Potok Łękawka prawobrzeżnym dopływem jeziora Tresna w km. 42+000. Posiada dobrze rozwiniętą sieć dopływów. Główny z nich to potok Kocierzanka. Długość potoku Łękawka wynosi 17 km. Powierzchnia zlewni wynosi 110,75 km2. Większą część powierzchni  zlewni ( 65 %) pokrywają lasy. Pozostała część to grunty uprawne i tereny zabudowane  miejscowości Ślemień, Gilowice i Łękawica. Tereny źródłowe potoku Łękawka to południowe stoki Beskidu Małego. Odcinek potoku Łękawka przedstawiający wartość jako miejsce  hodowli ryb rozpoczyna się w km. 13+000. Na odcinku do km. 5+000 potok płynie częściowo uregulowanym korytem (stopnie betonowe i drewniane, biologiczna zabudowa brzegów).Głębokość tego odcinka dochodzi do 0,3 m. a szerokość koryta do 7 m. Dno pokrywają żwiry. Od km. 5+000 do 2+750 w dnie potoku pojawiają się liczne dołki. Głębokość cieku nieco się zwiększa. przy niezmienionej średniej szerokości. Dno pokrywa piasek i żwiry. W km. 2+750 na jazie stanowiącym element ujęcia wody dla stawów rybnych PZW  rozpoczyna się teren cofki zbiornika Tresna.

Potok Kocierzanka jest głównym dopływem Łękawki. Wpływa on do Łękawki w km. 5+850 jej biegu. Długość potoku wynosi 15 km. Potok Kocierzanka wypływa w miejscowości Kocierz Basie. Następnie płynie przez wsie Kocierz i Łękawica.75 % powierzchni dorzecza stanowią lasy. Reszta to grunty uprawne i tereny zabudowane. Poniżej zapory przeciwrumowiskowej w  km. 9+200, potok biegnie korytem o szerokości 6 – 8 m. Odcinek o długości 900m. jest regulowany progami. Poniżej korekcji potok płynie naturalnym korytem o dnie pokrytym otoczakami i żwirami.

SOŁA CIEKI ZLEWNI OD ŹRÓDEŁ DO ZBIORNIKA TRESNA.

Cieki obszaru źródłowego Soły.

Na terenach żródliskowych Soła płynie zalesioną zlewnią leżącą na stokach gór Rachowiec i Skalanka.Dalej płynie przez grunty uprawne wsi Sól i Rajcza. Odcinek ten zwany jest potokiem Słanica ,Sól, Rostoka. W górnym odcinku potok ten posiada szerokość 1 – 2 m przy głębokości 0,1-0,2 m Szerokość cieku zwiększa się do 3 m w rejonie powyżej ujścia pot. Czerna by osiągnąć srednią szerokość 15 m i głębokość 0,1 do 0,5m. w rejonie połączenia z pot. Rycerka.Potok Sól charakteryzuje się wyrównanymi spadkami .Dno tego cieku zalegają  żwiry, otoczaki oraz gruboziarniste piaski.

Potok Czerna.Długość tego cieku wynosi 10 km zaś powierzchnia zlewni 38,78 km2. W górnym odcinku potok ten płynie zalesioną zlewnią  niżej przecina pola uprawne miejscowości Laliki i Soli. Potok Czerna posiada mały i wyrównany spadek. Dno zalegają grube i średnie żwiry oraz piasek. Głębokość tego cieku zmienia się od 0,05m w górnym odcinku do 0,3 m w odcinku przyujściowym. Szerokość średnia cieku  zmienia się od 3 m w km.0 + 000 do 6 + 200 do 1,5 m  w km.6 + 200 – 6 + 800.

Potok Rycerka jest najdłuższym  z dopływów górnej Soły. Długość tego cieku wynosi 16 km. zaś powierzchnia zlewni 73,6km2. Terenem źródliskowym pot. Rycerka są stoki gór Przysłop, Wielka Racza, Orło, Abramów Bania i Będoszka. Zlewnię w górnej części (od źródeł do km. 10+000) pokrywają lasy. Poniżej potok płynie pomiędzy polami uprawnymi i terenami zabudowanymi należącymi do przysiółków wsi Rycerka Górna. Od ujścia do Soły do km. 1+300 koryto potoku jest zwarte. Jego szerokość wynosi 10 – 15 m. przy głębokości  średniej 0,3 m. Dno na tym odcinku zalegają otoczaki, grube i średnie żwiry oraz piasek. Powyżej potok zmienia swoje ukształtowanie płynąc niejednokrotnie dwoma korytami. Szerokość cieku na tym odcinku wynosi 5 – 10 m przy głębokości zmieniającej się od 0,2 – 0,7 m. Dno pokrywają otoczaki i żwiry. Powyżej km.5+400 (ujście potoku Rycerki)zmniejsza się przepływ potoku oraz jego szerokość (3 – 6 m). by w km. 6+400 ponownie zwiększyć się do 3 – 10 m. Głębokość na tym odcinku waha się od 0,1 – 0,3 m. Dno zalegają otoczaki, grube i średnie żwiry oraz gruby piasek. Powyżej km. 8+300 (ujście potoku Radecki) ponownie zmniejsza się przepływ i szerokość potoku i wynosi od 3 do 6 m. Powyżej km.8+650 gdzie zlokalizowany jest stopień rozpoczyna się uregulowany zabudową progową odcinek potoku. Odcinek ten kończy się w km. 14+000 gdzie potok rozdziela się na potoki źródłowe Rycerka i Rycza. Dno potoku na tym odcinku zalegają skalne głazy, otoczaki, średnie i grube żwiry oraz gruby piasek. Szerokość potoków źródłowych wynosi od 0,5 do 1,0 m. Głownymi dopływami pot. Rycerka są potoki Plaskurówka, Radecki, Ciapków, Rycerki.

Potok Plaskurówka jest lewobrzeżnym dopływem pot. Rycerka do którego wpada w km. 11+700 jego biegu. Jego długość wynosi 2 km. Tereny źródliskowe  Plaskurówki znajdują się pomiędzy górami Przysłop i Magura. Zlewnię w 70 % pokrywają lasy zaś 30 % stanowią grunty uprawne i tereny zabudowane. Na odcinku 0+000 do 1+600 szerokość potoku wynosi 1,0 – 1,5 m.przy głębokości 0,2 – 0,3 m. Powyżej szerokość zmniejsza się do 1,0 m.a głębokość do 0,2 m. Potok posiada dno pokryte otoczakami, grubymi i średnimi żwirami oraz piaskiem. Dno jest ustabilizowane progami. W km. 1+700 usytuowana jest zapora przeciwrumowiskowa powyżej której potok ma charakter cieku źródłowego.

Potok Radecki jest lewobrzeżnym dopływem pot.Rycerka do którego wpada w km.8+300 jego biegu. Długość tego cieku wynosi 4 km. Za teren źródliskowy należy uznać stoki góry Skrzadnica. Zlewnię w 80 % pokrywają lasy. Pozostałe 20 % to pola uprawne i tereny zabudowane wsi Rycerka Górna. Szerokość koryta potoku Radecki zmienia się od 3 m. w rejonie przyujściowym do 1,5 – 2,0 m. od km. 1+800.  W kilometrze    tym   rozpoczyna się    uregulowany     odcinek potoku  ( zabudowa ze stopni kamienno – drewnianych ). Powyżej km.4+000 ciek staje się małym potokiem źródłowym. Przeciętna głębokość potoku wynosi 0,2 m. Dno cieku zalegają skały, głazy oraz średnie i grube żwiry.

Potok Ciapków jest prawobrzeżnym dopływem pot. Rycerka .Wpada do niego w km. 13+000 Długość tego cieku wynosi 3 km. Za cieki źródłowe uznać należy potoki Abramów i Srubita zbierające wody ze stoków gór: Bugaj, Abramów, Kikula, Bania i Będoszka Mała. Całą zlewnię potoku pokrywają lasy. Od ujścia do km. 2+700 szerokość koryta potoku wynosi 2 – 3 m. Powyżej potok rozdziela się na szereg cieków źródłowych. Głębokość potoku waha się od 0,2m do 0,3 m. poniżej zniszczonych progów stabilizujących pierwotnie dno. Dno cieku zalegają otoczaki , żwiry oraz piasek..

Potok Rycerki jest prawobrzeżnym dopływem potoku Rycerka do którego wpada w km. 5+400. Długość tego cieku wynosi 6 km. Do jego źródłowych cieków należą potoki Przegibek i Dziobak. Zródła tych cieków leżą  na stokach Będoszki, Bani, Rycerzowej i Mladej Hory. Zlewnię pokrywają lasy, jedynie odcinek przyujściowy przepływa przez grunty uprawne i tereny o słabej zabudowie. Odcinek przyujściowy o szerokości około 3,0 m. płynie dwoma korytami tworząc niejednokrotnie wyspy. Głębokość potoku na tym odcinku wynosi 0,1 – 0,2 m. Dno zalegają otoczaki oraz żwiry. Od km. 0+500 ciek płynie głębokim jarem którego dno stanowi skała. Szerokość koryta wynosi 1,5 – 3,0 m.W km. 3+100 znajdują się naturalne progi skalne. W km. 3+300 rozpoczyna się uregulowany odcinek potoku. Dno na tym odcinku stabilizowane jest progami. Szerokość koryta do km. 5+000 wynosi 1,5 – 3,0 m. a głębokość 0,1 – 0,3 m. Dno zalegają skały, żwiry oraz głazy skalne. Powyżej 5 kilometra biegu, szerokość potoku zmniejsza się do 1,0 – 1,5 m. W 6 kilometrze potok rozdziela się na cieki źródłowe.

Potok Ujsoła wpada do wód Soły w km. 74+000.Długość tego potoku wynosi 8km. Powyżej 8 km. biegu potok Ujsoła rozdziela się na dwa cieki – potok Glinka i potok Złatna. Powierzchnia dorzecza potoku Ujsoła wynosi 109,70 km2. Potok Ujsoła płynie  pomiędzy gruntami uprawnymi i terenami zabudowanymi wzdłuż drogi Ujsoły – Rajcza. Ciek ten płynie naturalnym korytem jedynie na niektórych odcinkach wykonana jest zabudowa w formie murów oporowych chroniących drogę. Od ujścia do Soły do km. 5+400 potok płynie korytem o szerokości 10 – 15 m. i głębokości 0,2 – 0,4 m. Dno zalegają otoczaki i żwiry. Powyżej km. 5+400 koryto staje się bardziej zwarte (szer. 9 m.) Dno zalegają otoczaki, grube i średnie żwiry oraz piasek. Powyżej km 6+700 szerokość cieku zmniejsza się do 4 – 7 m. Powyżej km.7+300 rozpoczyna się ciąg naturalnych stopni skalnych. Dno na tym odcinku zalegają głazy , otoczaki oraz żwiry. Głównymi dopływami pot.Ujsoła są potoki: Danielka, Cicha, Glinka i Złatna (Bystra ).

Potok Danielka jest lewobrzeżnym dopływem potoku Ujsoły do którego wpada w km.4,6 jego biegu. Długość tego cieku wynosi 8 km. Za teren źródłowy pot. Danielka uznać należy stoki góry Rycerzowa. Zlewnię w większości pokrywają lasy, jedynie przyujściowy odcinek przebiega gruntami uprawnymi i terenami zabudowanymi wsi Młada Hora, Danielka i Ujsoły. Odcinek przyujściowy posiada szerokość 2 – 3 m. i głębokość od 0,1 do 0,3 m.Od km. 1+450 (stopień kaszycowy) szerokość potoku zmniejsza się do 2 – 3 m. Dno na wymienionym wyżej odcinku zalegają głazy, otoczaki, grube i średnie żwiry oraz gruboziarnisty piasek. Powyżej stopnia w km. 2+100 występuje szereg naturalnych progów skalnych. Szerokość cieku maleje do 1,5 – 2,0 m.Głębokość na tym odcinku wynosi 0,1 – 0,2 m. Od km. 2+600 przepływ potoku maleje a szerokość zmniejsza się do 1,0 – 1,5 m. Powyżej km. 4+100 szerokość potoku zmniejsza się do 1,0m i ciek nabiera charakteru potoku źródłowego.

Potok Cicha jest lewobrzeżnym dopływem pot. Ujsoła. Wpływa do niego w 6+600 km. jego biegu. Długość potoku wynosi 4,4 k. Ciekami źródłowymi są potoki  Królowa  o dł.4km. i Urwisko o dł. 3 km. Zródła tych cieków znajdują się na stokach gór Rycerzowa, Kiczorka, Magurka, Oszus. Zlewnię potoku w 60 % pokrywają lasy a w 40 % grunty uprawne. Odcinek przyujściowy ma szerokość 3 – 7 m. i głębokość 0,2 – 0,4 m. Dno zalegają głazy, otoczaki i żwiry. Powyżej stopnia w km. 0+500 szerokość koryta zmniejsza się do 5 m. dno na tym odcinku tworzy skała pokryta otoczakami, głazami i żwirem. Głębokość na tym odcinku wynosi 0,2 m. poniżej uskoków zwiększając się do około 0,5 m. Powyżej km.4+000szerokość koryta potoku zmniejsza się do 3 m. a głębokość oscyluje pomiędzy 0,1 a 0,3 m. Dno pokrywają otoczaki, żwiry oraz gruby piasek. Powyżej km. 4+400 potok rozdziela się na cieki źródłowe Królowa i Urwisko.

Potok Glinka stanowi jeden z dwu głównych dopływów pot.Ujsoły. Długość tego cieku wynosi 5 km. Tereny źródliskowe znajdują się na przełęczy Glinka. Odcinek górny potoku (2 km.) przepływa terenami lasów, dalej płynie wzdłuż pól uprawnych. Brzegiem potoku przebiega droga. Szerokość odcinka przyujściowego o długości 900m wynosi 2 – 3 m. przy głębokości 0,2 – 0,4 m. Dno w formie uskoków skalnych pokrywają głazy, otoczaki, żwiry oraz grube piaski. Od km. 1+600 zmniejsza się głębokość (od 0,1 – 0,3 m.) cieku przy niezmienionej szerokości. Usytuowany w km. 1+900 stopień betonowy. W km.3+000 potok zmniejsza szerokość do 2,0 m. by od km. 4+000 stać się ciekiem źródłowym.

Potok Złatna (Bystra) o długości 10 km. jest prawobrzeżnym dopływem pot. Ujsoły.Zródła tego potoku leżą  na stokach gór Lipowska, Magurka, Wilczy Groń, i Krawców Wierch. Większą część zlewni pokrywają lasy. Dolny odcinek potoku płynie wzdłuż gruntów uprawnych oraz zabudowań wsi Złatna. Dolny, przyujściowy odcinek potoku płynie naturalnym korytem o szerokości 8 – 10 m. tworzącym niejednokrotnie dwie odnogi. Głębokość na tym odcinku wynosi 0,2 – 0,4 m. Dno zalegają żwiry oraz gruby piasek. Od. km. 2+800 przy niezmiennej szerokości zmienia się rodzaj materiału pokrywającego dno. Pojawiają się głazy i otoczaki. Powyżej stopnia w km. 3+300 w dnie zaczynają występować uskoki skalne. Szerokość cieku na uskokach wynosi 3,0m. a poniżej nich do 8 m. Dno zalegają skały, głazy, otoczaki oraz żwiry. Powyżej km. 5+700rozpoczyna się odcinek zabudowany wysokimi stopniami bez przepławek.

Rzeka Soła na odcinku km. 74+000 do  48+400.

Na odcinku km. 74+000 do 48+400 rzeka Soła płynie naturalnym korytem niejednokrotnie tworząc rozlewiska, szypoty i płanie. Koryto często rozdziela się tworząc odnogi i śródrzeczne wyspy. Na wspomnianym wyżej odcinku rzeka płynie głównie wśród pól uprawnych i terenów o zwartej zabudowie. W niektórych miejscach jednak przybliża się do zalesionych stoków górskich. W sąsiedztwie dróg, mostów i torów kolejowych brzegi Soły umacniane są zabudową biologiczną w formie walców siatkowo – kamiennych. Odcinek w km.48+400 do 58+400 Soła płynie naturalnym korytem o szerokości 30 – 50 m.(średnio przyjęto 40 m. Głębokość wody waha się od 0,2 do 0,7 m. Dno na tym odcinku pokrywają otoczaki, żwiry oraz piasek.  W km.48+400 usytuowany jest stopień stabilizujący dno poniżej mostu drogowego w Żywcu. Stopień nie posiada przepławki dla ryb. W km. 50 + 450 znajduje się jaz będący elementem ujęcia wody dla Żywieckich Zakładów Papierniczych SOLALI w Żywcu. Od km. 58+400 szerokość koryta rzecznego wynosi 20 – 30 m. przy głębokości 0,2 – 0,5 m. Dno zalegają głazy, otoczaki, żwiry oraz piaski. W km. 60 + 500 znajduje się naturalny próg skalny poniżej którego głębokość dochodzić może do 4,0 m. W km. 60 + 800 znajduje się betonowy jaz będący elementem ujęcia wody dla Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Jaz posiada przepławkę dla ryb. Powyżej jazu głębokość rzeki wynosi 0,2 – 0,7 m. przy szerokości 15 – 25m. Dno jest pokryte otoczakami, żwirami i piaskiem. Na odcinku od km. 66+400 do 74+000 szerokość cieku waha się od 18 do 25m przy głębokości od 0,2 do 0,7 m. Na całej długości tego odcinka dno jest pokryte otoczakami i żwirami y niewielką domieszką piasków. Głównymi dopływami Soły są potoki: Koszarawa, Leśna, Radziechowy, Brzuśnik, Juszczynka, Cięcina, Przybędza, Zabnica, Kamesznica, Nieledwia, Rokitniak, i Nickulina.

Potok Koszarawa jest głównym dopływem  rzeki Soły. Wpada  na prawym brzegu Soły w km. 48+795 jej biegu. Jako teren źródłowy Koszarawy uznać należy południowe stoki góry Jałowiec. Całkowita długość tego potoku wynosi 30 km. a powierzchnia zlewni 260 km2.Partie źródłowe  w całości pokryte są zwartym drzewostanem leśnym. poniżej potok płynie wśród pól uprawnych oraz zabudowań  miejscowości: Koszarawa, Przyborów, Jeleśnia, Pewel Mała, Świnna i Żywiec. Wzdłuż potoku biegnie droga relacji Żywiec – Koszarawa. Odcinek przyujściowy potoku Koszarowa posiada szerokość 30 m. i głębokość przeciętną 0,2 – 0,3 m. Zauważyć jednak można miejsca o głębokości około 1,0 m. Dno zalegają grube, średnie oraz drobne żwiry. W km. 0+400 rozpoczyna się uregulowany odcinek potoku który kończy się w km. 3+650. Dno potoku zabudowane jest progami betonowymi i betonowo – kamiennymi z elementami  zabudowy biologicznej (walce siatkowo – kamienne). Dno potoku na tym odcinku posiada jednolity spadek i szerokość około 30 m. Głębokość cieku waha się od 0,2 – 0,3 m. Na wypadach progów zwiększa się nawet do około 1 m. Dno zalegają żwiry oraz piasek. W km. 4+344 biegu potoku znajduje się jaz betonowy będący elementem ujęcia wody dla Fabryki Srub  i  wodociągu miejskiego  zaopatrującego w wodę Żywiec. Powyżej jazu potok płynie naturalnym korytem , często rozgałęziającym się i tworzącym wyspy. Głębokość jest zmienna od 0,15 – 0,7 m. Dno zalegają otoczaki oraz żwiry. Od km. 8+700 charakter potoku nie ulega zmianie jedynie w materiale zalegającym dno zwiększa się ilość otoczaków. Od km.14+800zmniejsza się przepływ i szerokość cieku Wynosi ona około 10 m. przy głębokości 0,2 – 0,5 m. W km. 18+000 szerokość koryta Koszarawy ponownie się zwiększa do około 15 m. by w km,19+200 ponownie zmniejszyć się do 8 – 10 m. Głębokość na tym odcinku wynosi 0,15 – 0,4 m. Od km. 21+600 szerokość potoku maleje do 3 – 5 m. Dno zalegają głazy, otoczaki i żwiry. Powyżej 23 kilometra swego biegu Koszarawa zwęża się do cieku o szerokości 2 – 3 m. Głębokość na tym odcinku wynosi 0,1 – 0,3 m. Usytuowana w km. 25+530 zapora przeciwrumowiskowa. Głównymi dopływami potoku Koszarawa są: Przyłękówka, Sopotnia, Krzyżówka, Glinny, Głuchy, Bystra, Pewlica.

Potok Przyłękówka jest lewobrzeżnym dopływem Koszarawy wpadającym do niej w 5+000 km.jej biegu. Długość cieku wynosi 4 km. Teren źródłowy to stoki góry Kiczery. Górny odcinek potoku pokrywają lasy. Niżej potok płynie wzdłuż drogi biegnącej wzdłuż wsi  Przyłęków i Świnna Na odcinkach przylegających do drogi , brzegi potoku są uregulowane i zabezpieczone murami oporowymi.

Potok Sopotnia jest lewobrzeżnym dopływem Koszarawy do której wpada w 10+200 km.jej biegu. Długość potoku wynosi 3,4 km. Potok powstaje z połączenia potoków Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka. Potok Sopotnia płynie wzdłuż gruntów uprawnych należących do miejscowości Jeleśnia. Odcinek przyujściowy o szerokości 10 – 15 m. płynie naturalnym łożyskiem często tworząc liczne odnogi, wyspy, szypoty i płanie. Głębokość tego odcinka wynosi 0,1 – 0,5 m. Dno zalegają żwiry z dodatkiem otoczaków i grubego piasku. Od km. 0+400 zwiększa się spadek dna potoku a zmniejsza jego szerokość ( do 8 m.). Rodzaj materiału zalegającego dno nie ulega zmianie.

Potok Sopotnia Mała jest jednym ze źródłowych dopływów potoku Sopotnia. Wpływa do potoku Sopotnia w 3,4 km,jego biegu. Długość tego cieku wynosi 9 km. Terenem źródłowym są stoki gór Słowianka i Romanka. Odcinek od źródeł do km. 4+500 płynie terenami pokrytymi lasem. Poniżej zaś przez wieś Sopotnia Mała a następnie ponownie terenami leśnymi. Odcinek przyujściowy o szerokości koryta 5,0 m ma około 200 m długości. Głębokość na tym odcinku wynosi 0,1 – 0,3 m. Dno zalegają otoczaki, żwiry oraz małe ilości piasków. Od km. 0+400 potok rozszerza się do (w niektórych miejscach) 15 m. Dzieląc się na odnogi tworzy wyspy. Rodzaj materiałów zalegających dno oraz głębokość cieku pozostaje bez zmian. W km. 1+850 koryto cieku zwęża się do 5 – 7 m. W dnie pojawiają się uskoki skalne. Głębokość waha się od 0,1 – 0,4 m. Oprócz skał dno zalegają głazy, żwiry i piasek. Od km. 5+300 zwiększa się spadek potoku a jego szerokość zmniejsza do 2 – 3 m. Głębokość i rodzaj dna pozostają bez zmian. Powyżej stopnia w km.6+300 koryto potoku zwęża się do 1,5 m. a powyżej km. 7+800 do 1,0 m. Głębokość waha się od 0,1 – 0,2 m. Dno stanowią uskoki skalne, głazy, żwiry i piasek.

Potok Sopotnia Wielka jest drugim z cieków tworzących potok Sopotnia. Długość cieku wynosi 13 km. Zródła potoku znajdują się na stokach góry Trzy Kopce. Górny odcinek potoku do km. 6+500 płynie przez las. Dalej potok płynie przez miejscowość Sopotnia Wielka i grunty uprawne należące do tej wsi. Ujściowy odcinek potoku ponownie przepływa przez las. W przyujściowym odcinku biegu Sopotnia Wielka płynie naturalnym korytem o szerokości 5 – 15 m. i głębokości 0.1 – 0,3 m. Materiał dna stanowią żwiry, oraz piasek. Od km. 1+600 szerokość potoku zmniejsza się do max 10 m. przy głębokości do 0,4 m. W dnie pojawiają się głazy, które występują obok żwirów  i piasku. Od km. 4+400 występują uskoki skalne. Dno zalegają głazy, otoczaki żwiry i w mniejszej ilości piasek. Głębokość wynosi 0,1 – 0,5 m. W km. 6+500 szerokość koryta potoku zmniejsza się do 5 m. Pozostałe parametry koryta  cieku pozostają bez zmian. W km. 7+400 szerokość koryta potoku zmniejsza się do 3 – 5 m. by w km. 7+600 osiągnąć 1 – 5 m. Dno stanowią głazy, skała, i żwiry. Głębokość zwiększa się do 0,7m. W km. 9+200 powyżej stopnia  szerokość cieku wynosi 3 – 4 m. przy głębokości 0,1 – 0,4 m.

Potok Krzyżówka jest lewobrzeżnym dopływem Koszarawy wpadającym do niej w km. 15+700. Długość cieku wynosi 9 km. Zródła jego leżą na stokach góry Jaworzyna. Partie źródłowe potoku pokryte są lasem. Poniżej płynie przez wsie Krzyżówki, Krzyżowa i Jeleśnia przebiegając wzdłuż gruntów uprawnych oraz drogi łączącej w/w miejscowości. Odcinek przyujściowy potoku płynie naturalnym korytem o szerokości 2 – 5 m. i głębokości 0,1 – 0,3 m. Dno zalegają otoczaki, żwiry oraz piasek. Od km. 2+8oo w materiale zalegającym dno pojawiają się głazy. Potok zwiększa swą szerokość do 6,0 m. i głębokość do 0,4 m. Od połączenia z potokiem Glinna ( km. 4+900) potok Krzyżówka zmniejsza szerokość  do 2 – 3 m. i głębokość do 0,2 m. Dno zalega skała, głazy, żwiry i gruby piasek. W km.6+000 szerokość cieku zmniejsza się do 1- 3 m. Na uskokach skalnych potok tworzy zagłębienia. W km. 7+800 potok zwęża się do 1 – 2 m by od km. 8+900 rozdzielić się na szereg cieków źródłowych.

Potok Glinny jest lewobrzeżnym dopływem Krzyżówki da której wpada w km. 4+900. Długość cieku wynosi 6 km. Obszarami źródłowymi są stoki gór Zimna, Jaworzyna, Solisko i Budzynka.Zlewnię tego cieku w 50% stanowią lasy. Potok przepływa przez wieś Korbielów. Od ujścia do km. 1+500 potok płynie naturalnym korytem o  szerokości 3 – 8 m. i głębokości  od 0,2 do 0,8 m. Powyżej szerokość zwiększa się do 5 – 8 m. zaś głębokość zmniejsza do 0,2 – 0,4 m. Powyżej km. 2+300 (ujście potoku Buczynka )szerokość zmniejsza się do 3 – 5 m. W km. 4+300 znajduje się uskok skalny o wysokości 2 m tworzący siklawę. W km. 4+800 szerokość zmniejsza się do 1 – 4 m. przy głębokości 0,1 – 0,4 m. Powyżej km. 5+800 potok rozdziela się na szereg cieków źródłowych. Dno potoku na całej długości zalegają głazy, żwiry i piasek. Występuje też duża ilość uskoków skalnych.

Potok Buczynka wpływa do pot. Glinny w km. 2+300. Długość cieku wynosi 4 km. Potok Buczynka na  długości 800 przyujściowych m.  został uregulowany poprzez zabudowę żłobem kamienno betonowym.

Potok Głucha jest lewobrzeżnym dopływem Koszarawy do której wpada w km. 19+300 jej biegu. Długość potoku wynosi 4 km. Obszar źródłowy to stoki góry Palenica. Górny odcinek zlewni w 50 % pokrywają lasy. Dolny odcinek przepływa wzdłuż gruntów uprawnych wsi Przyborów Moczarki. Szerokość potoku w odcinku przyujściowym wynosi 3 – 4 m. by w górnym odcinku osiągnąć 1 – 2m. Powyżej km. 3+600 potok rozdziela się na cieki źródłowe i zatraca charakter cieku hodowlanego. Głębokość potoku Głucha wynosi 0,1 – 0,4 m.  Na dnie występują uskoki skalne .Ponadto pokrywają je skały, żwiry i piasek.

Potok Bystra jest lewobrzeżnym dopływem potoku Koszarawa. Wpada do niego w km.21+66. Długość potoku wynosi 6 km. Zlewnię w 20 % pokrywają lasy. Pozostały obszar zlewni to pola uprawne oraz tereny zabudowane wsi Bystra. Potok płynie naturalnym korytem na całej długości swego biegu. Regulacja ogranicza się do stopni zabezpieczających przyczółki mostów Szerokość cieku waha się od 5m. w dolnych partiach do 2 – 3 m w górnych partiach. Głębokość waha się od 0,15 do 0,4 m. Miejscami (poniżej uskoków skalnych) głębokość może zwiększać się do 0,7 m. Dno pokrywają głazy, otoczaki, żwiry oraz grube piaski.

Potok Pewlica Mała jest prawobrzeżnym dopływem pot. Koszarawa w km. 6+600. Długość cieku wynosi 7 km. Tereny źródłowe leżą na stokach  gór Bąków i Zwalisko. Tereny źródłowe to grunty uprawne wsi Pewel Slemieńska. Partie źródłowe dopływów pokrywają lasy. Potok płynie przez wsie Pewel Slemieńska, Rychwałdek, Pewel Mała. Wzdłuż cieku przebiega droga łącząca te miejscowości. Dolny odcinek potoku płynie naturalnym korytem. Powyżej km, 0+300 rozpoczyna się zabudowa koryta progami Szerokość na tym odcinku zmienia się od 2 – 3 m. w partiach dolnych do ok. 1 m powyżej km. 3+100. Głębokości wahają się od 0.1 – 0,4 m. Dno zalegają żwiry , piasek i glina.

Potok Pewlica Wielka jest prawobrzeżnym dopływem potoku Koszarawa do której wpada w km. 12+100. Długość potoku wynosi 7 km. Zródła jego leżą na stokach gór Hucisko, Bąków, Wytrzyszczeń, Gachowizna,. Partie źródłowe pokrywają lasy. Niżej potok płynie terenami wsi Pewel Wielka i Jeleśnia. Wzdłuż potoku przebiega droga  Jeleśnia – Sucha Beskidzka. Potok Pewlica Wielka na całej swej długości płynie naturalnym korytem. Szerokość jego  zmienia się od 3 – 5 m. p partiach ujściowych do 1 – 2 m. na odcinku powyżej km. 4+800. Potok posiada w dnie liczne dołki i schrony. Głębokość waha się od 0,1 – 0,4 m. Dno zalegają otoczaki, żwiry oraz piasek.

Potok Leśna (Leśnianka) jest lewobrzrżnym dopływem Soły w km. 50+700. Długość potoku wynosi 13 km. a powierzchnia  dorzecza 36,5 km. Zródła potoku Leśna leżą na stokach gór Kościelec, Malinowska Skała, Zielony Kopiec, Muronka. Zlewnię potoku od źródeł do km. 8+200 pokrywają lasy. Niżej potok płynie wśród pól uprawnych i terenów zabudowanych miejscowoąci Leśna i Żywiec. Dno odcinka przyujściowego na długości 1,6 km. zostało ubezpieczone  stopniami betonowymi. (ochrona ujęcia wody dla Browaru). Szerokość cieku na tym odcinku wynosi 6 m. Dno pokrywają małe otoczaki, żwiry oraz piasek. Głębokość 0,3 m. Powyżej jazu drewnianego w km 2+050, potok rozlewa się na szerokość 10 – 30 m. Płynie niejednokrotnie kilkoma odnogami tworząc wyspy. Głębokość  0,1 – 0, 4 m. Rodzaj materiału zalegającego dno bez zmian. Powyżej jazu w km. 2+15 (element ujęcia wody dla Browaru), do km. 2+600 wykonano korekcję ze stopni betonowych. Szerokość potoku na tym odcinki 8 m. Powyżej potok płynie naturalnym korytem często dzieląc się na kilka odnóg. Szerokość tego odcinka 10 – 30 m. Głębokość 0,1 – 0,4 m. Powyżej km. 5+500 do zapory w km. 7+400 potok płynie zwartym korytem o szerokości 3 – 6 m. Głębokość 0,2 – 0,4 m. Dno zalegają otoczaki, żwiry i piasek. Powyżej cofki zapory potok płynie zwartym korytem o szerokości 3 – 4 m. i głębokości 0,15 – 0,3 m. Spadek dna zwiększa się . W materiale zalegającym dno pojawiają się głazy. Od km.. 10+000 do 12+170 wykonano korekcję progową. Potok na tym odcinku posiada szerokość 2 – 4 m. i głębokość 0,1 – 0,4 m. Powyżej odcinka uregulowanego ciek  staje się typowym potokiem górskim o charakterze kaskady. Dno stanowią uskoki skalne. Szerokość tego odcinka 1 – 2 m. Powyżej km. 13+000 potok Leśna rozgałęzia się na cieki źródłowe

Dopływami pot. Leśna są potoki Malinów i Twardorzeczka. Potok Malinów wpada do Leśnej w km. 9+300 na jej lewym brzegu. Wypływa ze stoków gór Malinów, Kościelec i Skrzyczne. Długość cieku wynosi 4 km. Całą zlewnię pokrywają lasy. Potok posiada zabudowę ze stopni drewnianych i kaszycowo kamiennych. W dnie występują liczne dołki. Szerokość cieku waha się od 2 – 4 m. a głębokość od 0,1 – 0,4 m.

Potok Twardorzeczka jest  prawobrzeżnym dopływem pot Leśna w km. 6+050. Wypływa ze stoków gór Muronka, Magurka, Hala Radziechowska. Długość cieku wynosi 4,5 km. Górny odcineko dł. 2 km. płynie lasami dolny zaś skrajem gruntów uprawnych i terenów zabudowanych wsi Twardorzeczka. Od ujścia do km 0+400 szerokość potoku wynosi 2 m. Powyżej zmniejsza się do 1 – 2 m. przy głębokości 0,1 – 0,3 m. Powyżej km. 2+300 potok płynie uskokami skalnymi. W dnie cieku występują liczne zagłębienia . Materiałem dennym są głazy, żwiry oraz piaski.

Potok Przybędza jest prawobrzeżnym dopływem Soły w km. 57+000. Powierzchnia dorzecza wynosi 6,6 km2. Długość potoku wynosi 6 km. Terenami źródłowymi potoku są stoki gór Glinne i Hala Radziechowska. Odcinek górny zlewni do km.3+700 pokrywają lasy, niżej potok płynie przez grunty uprawne i tereny zabudowane wsi Przybędza. Odcinek przyujściowy posiada szerokość 1,5 – 2 m. i głębokość 0,1 m. Odcinek ten charakteryzuje się dużym spadkiem. W km. 0+400 usytuowany betonowy stopień wodny. Powyżej stopnia w km. 0+550 potok płynie naturalnym korytem. o szerokości 1,5 – 2 m. Głębokość wynosi 0,1 – 0,3 m. W  km. 1+750 usytuowana jest zapora przeciwrumowiskowa.  Dno na tym odcinku pokrywają głazy, żwiry oraz piaski. Podobnie w rejonie stopnia w km. 3+550. powyżej potok posiada duży spadek. Szerokość koryta wynosi 1,0 – 1,5 m. i głębokość o,2 m. Dno pokrywają głazy skalne, otoczaki żwiry i piasek. Paremetry te potok utrzymuje do odcinka w km. 6+000 w którym staje się ciekiem źródłowym.

Potok Juszczynka jest prawobrzeżnym dopływem Soły w km. 55+200. Długość tego cieku wynosi 8 km. Powierzchnia dorzecza 20,2 km2.Terenami źródłowymi są stoki góry Przybór. Zlewnię w ponad 90 % stanowią pola uprawne i tereny o zabudowie gospodarczej. Potok przepływa przez miejscowości Juszczyna, Brzuśnik Bystra i Wieprz. Na odcinku od ujścia do Soły do km. 6+100 potok jest uregulowany stopniami i zaporami przeciwrumowiskowymi. Szerokość potoku zawiera się pomiędzy 6,0 m a 1,5 m. Głębokość od 0,1 – 0,4 m. Dno cieku pokrywają otoczaki, żwiry oraz piasek. W dnie potoku ,szczególnie w rejonach wypadów stopni zauważyć można liczne głęboczki. Powyżej km. 6+400 potok rozdziela się na cieki źródłowe.

Potok Bystra(wpada w km. 1+900 na lewym brzegu) jest głównym dopływem potoku Juszczynka. Długość tego cieku wynosi 3,7 km. a średnia szerokość koryta 2,0 m. Dno dolnego odcinka pokrywają otoczaki i żwiry. W górnym odcinku dno stanowi lita skała.

Wpadający w km. 56+600 Soły potok Cięcinka o długości 8 km. zabudowany jest licznymi urządzeniami regulacyjnymi. Wzdłuż cieku istnieje zwarta zabudowa mieszkaniowa.

Potok Żabnica jest prawobrzeżnym dopływem Soły do której wpada w km. 61+000. Długość potoku wynosi 11 km. przy zlewni o powierzchni 56,26 km2. Źródła potoku leżą na stokach gór Boracza, Lipowska i Romanka. Od źródeł do km. 6+600 potok płynie terenami leśnymi poniżej zaś gruntami uprawnymi i terenami zabudowanymi wsi Żabnica i Węgierska Górka. Na odcinku od ujścia do km. 2+900 potok płynie naturalnym korytem o szerokości od 5 do 10 m. Na niektórych odcinkach potok tworzy odnogi. Głębokość zawiera się pomiędzy 0,2 a 0,4 m. Dno pokrywają otoczaki, żwiry oraz piaski. W km. 2+900 znajduje się jaz betonowy będący elementem ujęcia wody dla dawnej Odlewni Żeliwa w Węgierskiej Górce. Jaz Powyżej jazu szerokość potoku wynosi 10m. przy głębokości 0,2 – 0,4 m. W km. 3+900 występują w dnie upady skalne Koryto potoku zwęża się do 4 -10 m. Dno zalega skała otoczaki i żwiry. Powyżej koryto potoku zwęża się na licznych naturalnych progach skalnych do około 3 m. Pomiędzy progami szerokość zwiększa się do 3 – 4 m. Głębokość średnia wynosi  0,3 m. jednak poniżej progów może dochodzić do 0,8 m. Dno  na tym odcinku zalegają skały, otoczaki oraz żwiry. W km. 9+900 potoku usytuowana jest zapora przeciwrumowiskowa.

Głównymi dopływami potoku Żabnica są potoki Boracza i Romanka. Cieki te posiadają charakter  typowych potoków górskich Dna ich zalegają skały otoczaki i żwiry. Występują liczne uskoki skalne. Średnie szerokości tych potoków wynoszą 2,0m. a głębokości 0,2 + 0,4 m.

Potok Kamesznica jest lewobrzeżnym dopływem  rzeki Soły w km. 66+000. Długość potoku wynosi 9 km. a powierzchnia zlewni 50 km2. Źródła potoku Kamesznica znajdują się na przełęczy Koniakowskiej. Zlewnię potoku z wyjątkiem jego dopływów (potoków Janoszka i Bystra) stanowią grunty orne. Potok przepływa przez miejscowości Kamesznica i Milówka. Odcinek przyujściowy potoku posiada szerokość 3 – 5 m. Dno zalega żwir oraz piaski. Głębokość potoku wynosi 0,2 – 0,5 m. Powyżej km. 3+000 szerokość potoku maleje do 3,0m. a głębokość do 0,3 m. Dno zalegają otoczaki, żwiry oraz piaski. Powyżej ujścia potoku Janoszka (km. 5+900) koryto potoku zwęża się do 1,5 – 2 m. Głębokość na tym odcinku zawiera się pomiędzy 0,05 a 0,2 m. Ten charakter potok utrzymuje do km. 7+900 gdzie staje się ciekiem źródłowym o małym przepływie.

Głównymi dopływami potoku Kamesznica są potoki Janoszka i Bystra.  Potok Janoszka uznany jest za jeden z najpiękniejszych potoków górskich. Długość cieku wynosi 2 km. Zlewnię potoku  w 70 % pokrywają lasy. Potok płynie naturalnym korytem  którego dno i skarpy często stanowi lita skała. Występują liczne upady skalne. Szerokość potoku w części dolnej wynosi 2 m. a powyżej km. 1+200 1,5 m. Głębokość zawiera się pomiędzy 0,1 a 0,5 m. Drugi z dopływów potok Bystra jest lewobrzeżnym dopływem Kamesznicy w km. 2+400. Długość potoku wynosi 6 km. Potok płynie w górnym odcinku terenami leśnymi niżej zaś wśród gruntów uprawnych i zabudowań wsi Złatna i Kamesznica. Szerokość potoku wynosi średnio 3,5 m w dolnych partiach wyżej (powyżej km. 3+800) zmniejsza się do 1,5 m. Głębokość zawiera się między 0,1 a 0,4 m. Dno potoku zalegają skały, żwiry, otoczaki oraz  piaski. Często w dnie występuje lita skała..

Potok Nieledwia o długości 4 km. jest lewobrzeżnym dopływem Soły. Zlewnię potoku stanowią grunty uprawne wsi Nieledwia. Jest to ciek mały o charakterze rowu melioracyjnego.

Potok Nickulina jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Soły do której wpada w km. 73+400. Długość potoku wynosi 5 km. Powierzchnia zlewni 11 km2. Terenami źródłowymi są stoki góry Boracza. Zlewnię do km. 2+700 pokrywają lasy niżej są to grunty uprawne  i tereny zabudowane wsi Nickulina i Rajcza. Odcinek przyujściowy potoku płynie korytem o szerokości 1,5 m i głębokości 0,1 – 0,2 m. W km. 0+700 rozpoczyna się uregulowany odcinek potoku. Zabudowa w formie żłobu  betonowego o szerokości 5 m. kończy się w km. 1+700. Powyżej potok płynie naturalnym korytem o szerokości 1,5 m. i głębokości 0,1 – 0,5 m. Dno zalegają otoczaki, żwiry i piaski. Od km. 3+500 w dnie pojawiają się skały i uskoki skalne. Na odcinku km. 3+800 do 5+200 szerokość cieku zmniejsza się do około 1,0 m. a głębokość do 0,2 m. Powyżej km. 5+200 potok staje się ciekiem źródłowym.

Lokalizacja administracyjna

Zlewnia rzeki Soły znajduje się prawie w całości na terenie województwa śląskiego, za wyjątkiem niewielkich fragmentów dolnej Soły na terenie województwa małopolskiego.

Obszar zlewni stanowi teren gmin: Oświęcim, Kęty, Osiek, Wilamowice, Kozy,  Porąbka, Jeleśnia ,Koszarawa, Łękawica, Ślemień, Szczyrk, Buczkowice, Żywiec, Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka (położonych w zlewni w całości lub w znaczącej części)
oraz gmin: Brzeszcze, Bestwina, Bielsko-Biała, Wilkowice, Istebna, Stryszawa, Andrychów, Wieprz (położonych w zlewni w niewielkim fragmencie)
Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego i użytkowania terenu

Użytki rolne stanowią 44% powierzchni zlewni. Są to głównie grunty orne, uprawy mieszane, a także łąki). Lasy oraz zespoły roślinności drzewiastej i krzewiastej zajmują 47% powierzchni zlewni, natomiast grunty zabudowane oraz zurbanizowane 7%. Z pozostałych 2% obszaru zlewni 95% to powierzchnia wód śródlądowych, reszta to grunty zajęte przez kopalnie, wyrobiska, budowy itp. oraz tereny otwarte, pozbawione roślinności. W zlewni Soły przemysł jest zlokalizowany przede wszystkim w Żywcu, Kętach i Oświęcimiu. Są to w szczególności zakłady przemysłu spożywczego, maszynowego, metalowego, hutniczego, chemicznego, skórzanego, papierniczego, wełnianego, drzewnego, dziewiarskiego, ceramiki budowlanej i elementów budowlanych oraz środków transportu, rozwinięta jest też sieć drogowa, również  znajdują się tu ważne węzły kolejowe.

Zlewnia Soły jest ważnym rejonem turystycznym. Miejscowości nad Sołą i jej dopływami pełnią funkcje letniskowe,
są bazą dla turystyki górskiej letniej i zimowej. Atrakcją turystyczną są sztuczne zbiorniki wodne, służące również
do uprawiania sportów wodnych. Dużą atrakcją są również sporty lotnicze. W zlewni rzeki Soły, operatorzy wodociągowi pobierają ok. 31,6% wody – w odniesieniu do całkowitej ilości wody pobieranej przez operatorów wodociągowych w regionie wodnym Górnej Wisły. Około 99% ujmowanej wody pochodzi z zasobów wód powierzchniowych. Jednocześnie gospodarka komunalna oraz przemysł, odprowadzają do wód powierzchniowych ok. 2,3% ścieków wymagających oczyszczania (bez wód chłodniczych) – w odniesieniu do regionu wodnego.

 

Obszary chronione
 

W zlewni rzeki Soły
znajdują się, w całości lub w części:
• Parki Krajobrazowe:
  • Żywiecki i Beskidu Małego;
• Obszary Natura 2000:
  • Beskid Żywiecki;
  • Kościół w Radziechowach;
  • Beskid Śląski;
  • Madohora (SOOS).