O projekcie

Wodę możemy uznać za jedno z głównych bogactw Powiatu Żywieckiego. Wykorzystywana jest na codzienne potrzeby mieszkańców, jest miejscem rekreacji i wypoczynku a także stanowi cenny surowiec. Nie należy również zapominać, że teren żywiecczyzny jest jednym z głównych obszarów zasilających zlewnię górnej Wisły przez co ma znaczący wpływ na gospodarkę wodna jednego z najgęściej zaludnionych rejonów Polski.

Wody żywiecczyzny to ponad 1000 km cieków od stosunkowo dużych rzek po niewielkie, często okresowe potoki górskie. To również wybudowane na rzece Sole zbiorniki zaporowe Porąbka i Tresna zwana też Jeziorem Żywieckim.

Niestety, wody te pierwotnie czyste w coraz większym stopniu są zanieczyszczane i degradowane. Procesy te nie dotyczą wyłącznie cieków nad którymi zlokalizowane są duże skupiska ludzkie lecz obserwowane są już od terenów źródliskowych. Zanikają pierwotne ekosystemy. Potoki stają się kanałami ściekowymi i lokalnymi wysypiskami śmieci, tracąc tym samym swoja atrakcyjność jako miejsca wypoczynku i źródła cennego surowca. Zanieczyszczone wody a okresowo podczas wezbrań powodziowych śmieci spływają do Jeziora Żywieckiego, pogarszają biologiczne i chemiczne parametry jakości wody oraz estetyczny obraz jeziora.

Zarówno cieki zasilające jak i samo Jezioro Żywieckie podlegają okresowym badaniom przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Rozległość terenu, gęsta sieć wodna i okresowość prowadzonych badań nie dają jednak pełnego i bieżącego obrazu jakości wód żywiecczyzny i stanu zanieczyszczenia zlewni. By zdobyć pełniejszy obraz tego stanu konieczne jest zaangażowanie do prowadzenia badań i obserwacji dużej grupy osób którym zależy na ochronie i jak najdłuższym zachowaniu dobrego stanu naszych wód. Mamy tu na myśli rzesze osób korzystających z wód takich jak wędkarze i żeglarze, miłośnicy przyrody a także inne osoby które zainteresowane są ochroną i poznaniem środowiska wodnego.